Όροι χρήσης

A. Δικαιώματα Βιομηχανικής και Πνευματικής Ιδιοκτησίας

 

Τo “ TESCO FOOD TECHNOLOGY” είναι εμπορικό σήμα της “TESCO FOOD TECHNOLOGY”. Τα πνευματικά δικαιώματα των υλικών σε αυτόν τον δικτυακό χώρο ανήκουν στην TESCO FOOD TECHNOLOGY Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Όλα τα υλικά προορίζονται μόνο για μη εμπορική προσωπική χρήση.

Οι όροι που αναγράφονται κατωτέρω, καθώς και οποιοσδήποτε άλλος νόμος ή κανονισμός που εφαρμόζεται στο Website (Χώρο Διαδικτύου), στο Διαδίκτυο ή τον Παγκόσμιο Ιστό, ισχύουν για όλους τους χρήστες της Ιστοσελίδας.

H Ιστοσελίδα αυτή έχει δημιουργηθεί για την προσωπική σας πληροφόρηση, μόρφωση και επικοινωνία. Επιτρέπεται η χρήση από εσάς του υλικού που εμφανίζεται στο Website για μη εμπορική, προσωπική χρήση και μόνο, υπό την προϋπόθεση ότι τηρείτε επίσης και όλους τους όρους που αφορούν σε δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας σχετικά με το υλικό που περιέχεται στην Ιστοσελίδα. Δεν επιτρέπεται, εντούτοις, να διανείμετε, να τροποποιήσετε, να μεταδώσετε, να επαναχρησιμοποιήσετε, να αναρτήσετε, ή να χρησιμοποιήσετε το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας για δημόσιους ή εμπορικούς σκοπούς χωρίς την έγγραφη άδεια της TESCO FOOD TECHNOLOGY

Η πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα και η χρήση αυτής υπόκεινται εξάλλου στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις και σε όλους τους ισχύοντες νόμους. Με την πρόσβαση και την περιήγηση στην Ιστοσελίδα αποδέχεστε, χωρίς περιορισμούς ή επιφυλάξεις, τους Γενικούς Όρους και αναγνωρίζετε ότι οποιεσδήποτε άλλες συμφωνίες ανάμεσα σε σας και την TESCO FOOD TECHNOLOGY παύουν να έχουν ισχύ σε σχέση με τα ζητήματα που ρυθμίζονται στο παρόν.

 

Γενικοί Όροι

 

Πρέπει να θεωρείτε ότι όλα όσα βλέπετε ή διαβάζετε στην Ιστοσελίδα είναι κατοχυρωμένα πνευματικά δικαιώματα της TESCO FOOD TECHNOLOGY. εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά απ' ό,τι προβλέπεται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις ή στο κείμενο της Ιστοσελίδας χωρίς την έγγραφη άδεια της TESCO FOOD TECHNOLOGY   Η TESCO FOOD TECHNOLOGY. δεν εγγυάται ότι η χρήση των υλικών που παρουσιάζονται στην Ιστοσελίδα δεν θα προσβάλει δικαιώματα τρίτων που δεν ανήκουν ή δεν είναι συνδεδεμένοι με την TESCO FOOD TECHNOLOGY  

Παρά την εύλογη προσπάθεια της TESCO FOOD TECHNOLOGY να περιλαμβάνει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες στην Ιστοσελίδα, Η TESCO FOOD TECHNOLOGY. δεν εγγυάται την ακρίβεια των στοιχείων αυτών. Η TESCO FOOD TECHNOLOGY. δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για οποιαδήποτε σφάλματα ή ελλείψεις στο περιεχόμενο της Ιστοσελίδας.

Η χρήση και η περιήγηση σας στην Ιστοσελίδα γίνεται με δική σας ευθύνη. Ούτε η TESCO FOOD TECHNOLOGY., τα στελέχη της ή οι διευθυντές της, οι εργαζόμενοι, οι συνεργάτες της, οποιοιδήποτε αντιπρόσωποι της, ούτε κανένα άλλο μέρος που εμπλέκεται στην δημιουργία, την παραγωγή ή την παράδοση της Ιστοσελίδας ευθύνεται για οποιεσδήποτε άμεσες, επιγενόμενες, παρεπόμενες, έμμεσες ή αποθετικές ζημιές προκύψουν από την πρόσβαση σας στην Ιστοσελίδα, ή την χρήση αυτής. Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, όλα όσα περιέχει η Ιστοσελίδα σας παρέχονται ΩΣ ΕΧΟΥΝ, ΧΩΡΙΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΙΔΙΩΣ ΤΥΧΟΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, Ή ΑΠΑΡΑΒΙΑΣΤΟΥ. Η TESCO FOOD TECHNOLOGY. ουδεμία ευθύνη αναλαμβάνει επίσης ούτε θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη στον ηλεκτρονικό υπολογιστή σας ή για ιούς που μπορεί να μολύνουν τον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή ή άλλο περιουσιακό στοιχείο στο οποίο έχετε πρόσβαση για την χρήση της Ιστοσελίδας, την περιήγηση σ' αυτό ή για την λήψη οποιουδήποτε υλικού, δεδομένων, κειμένου, εικόνων, βίντεο, ή ήχου από την Ιστοσελίδα.

Οποιαδήποτε επικοινωνία ή υλικό μεταδίδετε στην Ιστοσελίδα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλον τρόπο θα αντιμετωπίζεται ως μη εμπιστευτικό και δεν θα θεωρείται περιουσιακό σας στοιχείο. Οτιδήποτε μεταδίδετε ή ταχυδρομείτε μετατρέπεται σε ιδιοκτησία της TESCO FOOD TECHNOLOGY ή των συνεργατών της και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε σκοπό, με την επιφύλαξη του Νόμου. Επιπλέον, Η TESCO FOOD TECHNOLOGY. είναι ελεύθερη να χρησιμοποιήσει οποιεσδήποτε ιδέες, συλλήψεις, τεχνογνωσία ή τεχνικές περιέχονται σε οποιαδήποτε επικοινωνία αποστέλλετε στην Ιστοσελίδα για οποιονδήποτε σκοπό. Μέσω της χρήσης σας της παρούσης Ιστοσελίδας, μπορεί να υποβάλετε και/ή Η TESCO FOOD TECHNOLOGY. μπορεί να συλλέγει περιορισμένες πληροφορίες για οποιονδήποτε σκοπό θεωρεί κατάλληλο.

Εικόνες ατόμων ή τόπων που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα είτε είναι ιδιοκτησία της TESCO FOOD TECHNOLOGY ή της “ TESCO FOOD TECHNOLOGY » αντίστοιχα είτε χρησιμοποιούνται με την άδεια τους. Η χρήση αυτών των εικόνων εκ μέρους σας, ή από οποιονδήποτε άλλον που εξουσιοδοτείται από εσάς, απαγορεύεται εκτός εάν επιτρέπεται ειδικά, από αυτούς τους Γενικούς Όρους ή παρέχεται ειδική άδεια κάπου αλλού στην Ιστοσελίδα.

Τα εμπορικά σήματα, οι λογότυποι, και τα σήματα υπηρεσίας (γενικά τα «Εμπορικά Σήματα») που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, είναι κατατεθειμένα ή μη κατατεθειμένα Εμπορικά Σήματα της TESCO FOOD TECHNOLOGY και άλλων. Τίποτα από όσα περιέχονται στην Ιστοσελίδα δεν θα πρέπει να ερμηνευτεί ως ρητή ή σιωπηρή άδεια ή δικαίωμα χρήσης οποιασδήποτε μορφής οποιουδήποτε Εμπορικού Σήματος εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα χωρίς την έγγραφη άδεια της TESCO FOOD TECHNOLOGY ή των τρίτων που μπορεί να κατέχουν τα Εμπορικά Σήματα που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα. Η χρήση, εκ μέρους σας, των Εμπορικών Σημάτων που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα, ή οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου αυτής, εκτός των προβλεπομένων σε αυτούς τους Γενικούς Όρους απαγορεύεται αυστηρά.

Η TESCO FOOD TECHNOLOGY. δεν έχει επιθεωρήσει κάποιες ή όλες τις τοποθεσίες που συνδέονται με την Ιστοσελίδα και δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο οποιωνδήποτε εξωτερικών σελίδων ή οποιωνδήποτε τοποθεσιών συνδέονται με την Ιστοσελίδα. Η σύνδεση σας με την Ιστοσελίδα, με σελίδες εκτός της παρούσης Ιστοσελίδας ή άλλες Ιστοσελίδες γίνεται υπ' ευθύνη σας και χωρίς άδεια από την TESCO FOOD TECHNOLOGY

Αν και Η TESCO FOOD TECHNOLOGY. μπορεί από καιρό σε καιρό να παρακολουθεί ή να αναθεωρεί τις συζητήσεις, τις συνομιλίες, τα μηνύματα, τις μεταδόσεις, τους πίνακες ανακοινώσεων και τα λοιπά στην Ιστοσελίδα, Η TESCO FOOD TECHNOLOGY. δεν έχει καμία υποχρέωση να το πράξει και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση που εγείρεται από το περιεχόμενο αυτών των χώρων ούτε για οποιοδήποτε σφάλμα, απλή ή συκοφαντική δυσφήμηση, εξύβριση, προσβολή, παράλειψη, ψεύδος, βωμολοχία, πορνογραφία, βλασφημία, κίνδυνο ή ανακρίβεια περιέχεται σε οποιαδήποτε πληροφορία σε αυτούς τους χώρους του Website. Απαγορεύεται να αποστέλλετε ή να μεταδίδετε οποιοδήποτε παράνομο, απειλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, υβριστικό, εμπρηστικό, πορνογραφικό ή βλάσφημο υλικό ή οποιοδήποτε υλικό θα μπορούσε να αποτελέσει ή να ενθαρρύνει συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, να εγείρει αστική ευθύνη, ή να παραβαίνει οποιονδήποτε νόμο καθ' οιονδήποτε άλλον τρόπο.

Η TESCO FOOD TECHNOLOGY. μπορεί ανά πάσα στιγμή να αναθεωρήσει αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ενημερώνοντας αυτό το μήνυμα. Δεσμεύεστε από τις όποιες αυτές αναθεωρήσεις.

 

Β. Πολιτική Τήρησης Προσωπικού Απορρήτου για την Ιστοσελίδα της Εταιρείας TESCO FOOD TECHNOLOGY

 

Γενικά

 

Η εταιρεία με την επωνυμία “ TESCO FOOD TECHNOLOGY ” (εφεξής η «Εταιρεία») σέβεται το προσωπικό απόρρητο κάθε ατόμου που επισκέπτεται την Ιστοσελίδα μας. Στην παρούσα Πολιτική Τήρησης Προσωπικού Απορρήτου ( Privacy Policy ) αναφέρονται συνοπτικά οι πληροφορίες που μπορεί να συγκεντρώσει η Εταιρεία και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες. Αυτή η Πολιτική θα σας δώσει επίσης πληροφορίες σχετικά με τις ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβείτε αν δεν επιθυμείτε τη συγκέντρωση ή τη διανομή των προσωπικών πληροφοριών σας όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα της εταιρείας.

 

Προσωπικά Δεδομένα

 

Η Εταιρεία θα συγκεντρώνει τυχόν προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες σχετικά με εσάς (π.χ., το όνομα, τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση του e - mail σας («προσωπικά δεδομένα») μέσω των Ιστοσελίδων της “ TESCO FOOD TECHNOLOGY”, μόνο αν μας τις παρέχετε οικειοθελώς. Αν δεν επιθυμείτε τη συγκέντρωση των προσωπικών δεδομένων σας, παρακαλείσθε μην μας τα υποβάλλετε.

Ωστόσο, εφόσον μας παράσχετε προσωπικά δεδομένα, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες, εκτός αν άλλως ορίζεται, με τους ακόλουθους τρόπους,:

να αποθηκεύσουμε και να επεξεργαστούμε αυτές τις πληροφορίες για να καταλάβουμε καλύτερα τις ανάγκες σας και τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

εμείς (ή κάποιος βοηθός εκπλήρωσης ή κάποιος τρίτος συμβαλλόμενος εκ μέρους μας σε σχέση με μία ενέργεια προώθησης) ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, ή/και

μπορεί να παρέχουμε στους τρίτους συμβαλλόμενους συλλογικές – αλλά όχι εξατομικευμένες – πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες ή τους χρήστες των Ιστοσελίδων μας.

Στην παρούσα φάση δεν προβαίνουμε σε διάθεση ούτε σκοπεύουμε να διαθέσουμε Προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους.

 

Υποψήφιοι υπάλληλοι

 

Η ΤΕΣΚΟ A.E. συλλέγει βιογραφικά σημειώματα και Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα με σκοπό να προχωρήσει στην αξιολόγηση και επιλογή του κατάλληλου ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να καλύψει τις ανάγκες της σε προσωπικό . 

Στα πλαίσια συμμόρφωσής της με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (άρθρ. 13 και 14),  η ΤΕΣΚΟ Α.Ε. σας παρέχει με το παρόν έντυπο όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας. 

Τα δεδομένα που συλλέγονται παραδίδονται οικειοθελώς στην ΤΕΣΚΟ Α.Ε. από εσάς και είναι όσα στοιχεία συμπεριλαμβάνονται ή επισυνάπτονται στο βιογραφικό που μας υποβάλλετε και σε τυχόν παραρτήματά του. 

Η ΤΕΣΚΟ Α.Ε  εγγυάται ότι δεν θα γίνει χρήση των προσωπικών δεδομένων σας για άλλους σκοπούς, πέρα από αυτούς που αναφέρονται στο παρόν έντυπο, χωρίς να σας έχουμε ενημερώσει εκ των προτέρων και χωρίς τη σχετική έγκρισή σας όπου απαιτείται.
 
Τα δεδομένα σας είναι πιθανό να κοινοποιηθούν σε τρίτους αποδέκτες εκτός της ΤΕΣΚΟ Α.Ε  (όπως π.χ. συνεργαζόμενη εταιρία διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού) στην περίπτωση που η κοινοποίηση αυτή είναι απαραίτητη προκειμένου να μπορέσει να επιτευχθεί ο σκοπός επεξεργασίας των δεδομένων.

Τα δεδομένα σας τηρούνται έως 1 έτος μετά τη συλλογή τους και φυλάσσονται σε ασφαλή χώρο με ελεγχόμενη πρόσβαση. Η ΤΕΣΚΟ Α.Ε.  εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίζει τη νόμιμη και ενδεδειγμένη χρήση των προσωπικών δεδομένων που λαμβάνει, την ασφάλεια και προστασία τους και μεριμνά για την αποτροπή κάθε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα αυτά. 

Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για χρήση των προσωπικών δεδομένων σας όποτε εσείς το επιθυμείτε. Στην περίπτωση αυτή δεν επηρεάζεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που έγινε όσο η συγκατάθεσή σας ήταν εν ισχύ.  

Μπορείτε να ζητήσετε αντίγραφο των δεδομένων σας, τη διόρθωση, τη διαγραφή τους, τον περιορισμό της επεξεργασίας τους ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία αυτή, καθώς και να ασκήσετε το δικαίωμά σας στη φορητότητα υποβάλλοντας σχετικό αίτημα. 
 
Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας αυτά μπορείτε να επικοινωνήσετε με την ηλεκτρονική διεύθυνση dpo@tft.gr ή στη διεύθυνση Παραδείσου 10 Μαρούσι 15125  υπόψη: Υπεύθυνου επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Επιπλέον έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

 

 

Παιδιά

 

Η Eταιρεία δεν προτίθεται να συγκεντρώσει τυχόν προσωπικά δεδομένα από άτομα κάτω της ηλικίας των δεκαοκτώ ετών. Όπου αυτό αρμόζει, η εταιρεία θα πληροφορεί σαφώς τα παιδιά να μην υποβάλλουν τις εν λόγω πληροφορίες στις Ιστοσελίδες μας ή/και θα προβαίνει σε κάθε εύλογη ενέργεια για να εξασφαλίσει τη γονική συναίνεση για την εν λόγω υποβολή.

Οι γονείς θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η Πολιτική περί Προσωπικού Απορρήτου της Εταιρείας θα διέπει τη χρήση προσωπικών δεδομένων από εμάς, αλλά αυτές οι πληροφορίες που δίνονται οικειοθελώς από παιδιά – ή άλλους – σε συνομιλίες ( chat sessions ), ανταλλαγές e - mail , πίνακες ανακοινώσεων ή παρόμοια μπορεί να χρησιμοποιηθούν από άλλους για την αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων που δεν επιθυμούν τα παιδιά. Η Εταιρεία προτρέπει όλους τους γονείς να πληροφορούν τα παιδιά τους σχετικά με την ασφαλή και υπεύθυνη χρήση των προσωπικών δεδομένων τους, όταν αυτά χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο.

 

Πρόσθετες Πληροφορίες που Συλλέγονται Αυτόματα

 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορούμε να συγκεντρώσουμε αυτόματα (π.χ., όχι μέσω εγγραφής) τεχνικές πληροφορίες που δεν είναι προσωπικά αναγνωρίσιμες, όταν συνδέεστε με την ιστοσελίδα. Παραδείγματα αυτού του τύπου πληροφοριών περιλαμβάνουν τον τύπο του Internet Browser που χρησιμοποιείτε, τον τύπο λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή που χρησιμοποιείτε και το όνομα ( domain name ) της Ιστοσελίδας από το οποίο συνδεθήκατε με τη δική μας Ιστοσελίδα.

 

Πληροφορίες που τοποθετούνται αυτόματα στα αρχεία Cookies του υπολογιστή σας

 

Ενώ βλέπετε μία από τις Ιστοσελίδες της “ TESCO FOOD TECHNOLOGY ”, μπορεί να αποθηκεύουμε κάποιες πληροφορίες στον υπολογιστή σας. Αυτές οι πληροφορίες θα είναι με τη μορφή αρχείων “ Cookies ” ή με τη μορφή παρόμοιων αρχείων και μπορούν να μας βοηθήσουν με πολλούς τρόπους. Για Παράδειγμα, τα αρχεία Cookies μας επιτρέπουν να προσαρμόσουμε μια Ιστοσελίδα, έτσι ώστε να ταιριάζει καλύτερα με τα ενδιαφέροντα και τις προτιμήσεις σας. Με τους περισσότερους Internet Browsers μπορείτε να σβήσετε τα αρχεία Cookies από το σκληρό δίσκο σας, να μπλοκάρετε όλα τα αρχεία Cookies ή να λάβετε μία προειδοποίηση πριν αποθηκευτεί ένα αρχείο Cookie . Παρακαλούμε ανατρέξτε στις οδηγίες του Browser σας ή στην οθόνη βοηθείας για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτές τις λειτουργίες.

 

© Copyright – Tesco Food Technology | Όροι χρήσης | ISO